که غواړی چې د افغان رسالې ټول مطالب ولولی نو لطفآ کلنی ګډون وکړی  
 HOME
 NEWS
 ARTICLES
 ISLAM
 INTERVIEWS
 BOOKS
 PHOTOS
 CARTOONS
 SUBSCRIPTION
 ABOUT US
 COLUMNS
 EVENTS
 CONTACT US
زموږ په باره کي

افغان رساله هغه ملي جریده ده چي د ۱۹۹۹ کال د نومبر راهیسی د کاناډا دپه ټورنټو ښار کي خپریږی .
افغان رساله دکاناډا په آنټریو کي د افغانانو خپلواکه، خبري، معلوماتي او ادبي میاشتنی خپرونه ده .
دامیاشتنی جریده مخکي په درو ژبو ( پښتو ، دري او انګریزي) سره خپریده، خو د یو کال راهیسی په فرانسوي ژبه هم خپریږی ، چي دوې د کاناډا ملي ژبي او دوې هم د افغانستان ملی ــ رسمی ژبی دی .
افغان رساله هڅه کوی چی واقعیتونه وړاندی کړی او قضاوت ګرانو لوستونکی ته پریږدی .
افغان رساله خورا زیات شمیر لوستونکی لری او د نړۍ په هره برخه کي د ملي او ويښو افغانانو د ملي تلوسو ښکارندویه ثابته سوې ده .
څه ښه یې ویلې دی چی : « افغان رساله د ترخو حقایقو او ملي آرمانونو معدن دی » .
لومړی مخ 
خبرونه / اخبار 
مقالی  
اسلام 
مرکی / مصاحبه ها 
کتابونه / کتابها 
عکسونه 
کارتون 
شاعران او لیکوالان 
ګډون پاڼه 
زموږ سره اړیکی 
زموږ په باره کی 
پروګرامونه 
کالومونه 
جنتری 
پښتو فونټ